Blue Diamond

Hotel Active SPA

Zlokalizuj hotel

Rezerwacja

Rezerwuj teraz

Zadzwoń

Wykonaj połączenie

REGULAMIN

REGULAMIN

 1. Gość Hotelu Blue Diamond zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz.12:00 dnia następnego.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Bezpłatne przedłużenie doby hotelowej możliwe jest do godz. 13:00, po uprzednim uzgodnieniu z recepcją. Przedłużenie o kolejne godziny jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00, bez zgłoszenia tego w recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób  do pokoju według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania.
 10. Recepcja wydaje kartę/klucz na podstawie karty pobytu.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość hotelowy powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę/klucz w recepcji.
 12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do hotelu, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
 14. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję. 
 15. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu lub zajmują dużo miejsca.
 16. W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 17.  Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 18. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 19.  Gość hotelowy ma obowiązek zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie                 w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych.
 21. Na terenie całego hotelu, zgodnie z ustawą  z dnia 8 kwietnia 2010 r.                   o zmianie ustawy o ochronie  zdrowia przed następstwami używania tytoniu      i wyrobów tytoniowych  oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 22. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900,00 zł które zostaną automatycznie doliczone do rachunku hotelowego.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa        w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. 
 24. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 25. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności „z góry” za pierwszą dobę pobytu, w przypadku Gości będących          w hotelu po raz pierwszy.
 26. W momencie odmowy recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.
 27. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa hotelowego o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w przypadku gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000,00 zł.
 28. Hotel posiada parking strzeżony, monitorowany, płatny 20,00 zł za dobę (liczba miejsc ograniczona) oraz dysponuje miejscami bezpłatnymi, niestrzeżonymi.
 29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 30. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz  Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

Regulamin korzystania ze Strefy Relaksu

 1. Strefa Relaksu jest strefą dostępną dla gości hotelowych i gości z poza hotelu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 23.00, natomiast sobota – niedziela od 8:00 do 23:00.
 2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w Strefie Relaksu zapoznała się
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 3. W strefie saun obowiązuje zakaz przebywania dzieci poniżej 15 roku życia.
 4. W czasie trwania seansów saunowych ( poniedziałek, środa, piątek ) w strefie saun obowiązuje strefa BEZTEKSTYLNA - przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Ponadto hotel Blue Diamond Active SPA zastrzega sobie prawo do ustalania innych niż wyżej wymienionych terminów obowiązywania strefy bez tekstylnej z której korzystać mogą osoby powyżej 18 roku życia.
 5. W strefie saun obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych.
 6. Dla każdego gościa korzystającego ze strefy saun udostępniamy odpłatnie ręcznik lub zapaskę którym należy się osłonić po wyjściu z sauny.
 7. Po całej strefie Relaksu poruszamy się w klapkach, zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
 8. Do sauny wchodzimy bez obuwia.
 9. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała z użyciem mydła.
 10. Podczas korzystania z saun zaleca się układanie pod ciało ręcznika ze względów higieny.
 11. Każdy seans w saunie powinien trwać 10 – 15 minut, po tym czasie należy zrobić 5 – 10 minutową przerwę, w trakcie której stale uzupełniamy wodę w organizmie.
 12. Po każdym seansie w saunach gorących, przed prysznicem całościowym zaleca się obniżanie temperatury zimną wodą lub lodem zawsze zaczynając od stóp i kierując się stopniowo w stronę głowy.
 13. Cała strefa Relaksu jest strefą ciszy, dlatego też nie należy w nich hałasować, aby w pełni móc się zrelaksować zachęcamy do pozostawienia telefonu komórkowego w pokoju hotelowym lub szatni.
 14. Na terenie Strefy Relaksu zabrania się:
 • wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz,
 • wnoszenia napojów alkoholowych z zewnątrz,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
 • wnoszenia do pomieszczeń saun wszelkich przedmiotów obcych,
 • palenia tytoniu na terenie Strefy Relaksu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • polewania pieca inną wodą niż ta znajdująca się w wiadrze w saunie
 • używania własnych olejków czy aromatów do polewania pieca w saunach suchych
 • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliweZe Strefy Relaksu nie mogą korzystać osoby których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry tj. grzybica, rumień, róża, itp., osoby, które cierpią na choroby układu krążenia lub oddechowego ( żylaki, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, astma itp. ), kobiety w czasie menstruacji oraz osoby posiadające otwarte rany na ciele.

15. Ze Strefy Relaksu nie mogą korzystać osoby których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry tj. grzybica, rumień, róża, itp., osoby, które cierpią na choroby układu krążenia lub oddechowego ( żylaki, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, astma itp. ), kobiety w czasie menstruacji oraz osoby posiadające otwarte rany na ciele.

16. Hotel Blue Diamond zastrzega sobie prawo do odmówienia wpuszczenia do Strefy Saun osób, których stan wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu.

17. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi SPA hotelu Blue Diamond lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego (ALARM), który znajduje się w każdym pomieszczeniu sauny.

18. W celu zaczerpnięcia dodatkowych informacji, należy zgłosić się do jednego
z pracowników obsługi SPA hotelu Blue Diamond.

19. Hotel Blue Diamond nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywających w saunach, osób niezgłaszających przeciwwskazań z ich korzystania oraz za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie SPA.

Szczegółowych informacji udziela recepcja Wellness&SPA

tel.:  +48 17 77 22 688